கடலோர கூட்டுகுடிநீர் திட்டம்

தென்மேற்கு கடற்கரை கிராமங்களில் தண்ணீர் தேவை தலையாய பிரச்சனையாக இருக்கின்றது. எங்கள் ஊரில் அரைப்படி கிணறுகள் உண்டு. நின்றுகொண்டு கயிறு எதுவும் கட்டாமல் வாளியால் தண்ணீரை கோரி இறைக்கலாம். ஆனால், இப்போது ஜனத்தொகை அதிகரித்தபிறகு பொதுக்கிணறுகள் என்று எதுவுமில்லை. அதைவிட, இப்போது கிணற்று நீர் உப்பாகிவிட்டிருக்கின்றது. கடற்கரைகளில் அளவுக்கதிகமாக கனிம மணலை தோண்டி எடுப்பதால் பலகிராமங்களில் நிலத்தடி நீர் உவர்ப்பாக்கிவிட்டது.(1) அதுபோது, சுனாமிக்குப்பிறகு தமிழக கடற்கரையில் 500 மீட்டர் வரை ...Read more